JAVNI NATJEČAJ – za radno mjesto voditelj/ica Županijske matične razvojne službe – knjižničar/ka

Samostalna narodna knjižnica Gospić

Budačka 12, 53000 Gospić

e-mail: snkracunovodstvo@net.hr

Tel.: 053/575-056

OIB: 46031413012

Klasa: 119-01/23-01/03

Urbroj: 2125-15-01-23-01

U Gospiću, 12. travnja 2023.

 

Na temelju članka 36. Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić i
Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21), ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto voditelj/ica Županijske matične razvojne službe – knjižničar/ka

(1 izvršitelj, VSS, uz probni rad od šest (6) mjeseci)

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03)
  • pet godina radnog iskustva na poslovima knjižničara
  • položen stručni ispit za zvanje knjižničara

Ostali uvjeti:

  • komunikacijske sposobnosti
  • računalna i informacijska pismenost
  • vozačka dozvola (B kategorija)

Primjenjuju se odredbe važećeg Pravilnika o radu i radnim odnosima i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Samostalne narodne knjižnice Gospić te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 107/21), a nazivlje se do usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/21) preuzima iz prethodnog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 28/11, 16/14, 60/14 i 47/17).

I.Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

  1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Poslovi i zadaci obavljaju se u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić te na području Ličko-senjske županije.

III. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti:

–           životopis,

–           dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

–           dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),

–           uvjerenje suda (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

–           dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

–           presliku vozačke dozvole.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili neovjerenoj preslici.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvan na dopunu istih.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

  1. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti propisane dokaze o svome statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao priloženim dokazima.

  1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
  2. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedeno testiranje u dvije faze od kojih je prva pisana provjera znanja, a druga motivacijski razgovor s kandidatima. Pravni izvori za pisanu provjeru znanja bit će objavljeni na internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić https://snk-gospic.hr/ i Oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.

O terminu pisane provjere kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 15 dana od završetka natječaja, a termin će biti objavljen na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate na pisanoj provjeri bit će pozvani na razgovor o kojem će biti obaviješteni telefonskim putem najmanje pet dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu bit će objavljena na internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić sukladno članku 10. stavku 1. točka 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

VII. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,Voditelj Matične razvojne službe Ličko-senjske županije – ne otvaraj” na adresu: Samostalna narodna knjižnica Gospić, Budačka 12, 53000 Gospić u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić (https://snk-gospic.hr/) i Oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.

VIII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Samostalna narodna knjižnica Gospić zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić

__________________________________

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn