JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KA

Samostalna narodna knjižnica Gospić
Budačka 12, 53000 Gospić
e-mail: snkracunovodstvo@net.hr
Tel.: 053/575-056
OIB: 46031413012
Klasa: 119-01/23-01/04
Urbroj: 2125-15-01-23-01
U Gospiću, 31.08.2023.

Na temelju članka 36. Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić i Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne knjižnice i Pravilnika o
uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, ravnatelj Samostalne
narodne knjižnice Gospić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KA

1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, u području
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti s najmanje 60
ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva
kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen
drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih

predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i
komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
 položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara (pristupnici bez položenog stručnog
ispita dužni su isti položiti u roku određenom odredbama Pravilnika o uvjetima i
načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci)

Ostali uvjeti:
• sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu
• komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama
Primjenjuju se odredbe važećeg Pravilnika o radu i radnim odnosima i Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Samostalne narodne knjižnice Gospić te Pravilnika o
uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br.
107/21), a nazivlje se do usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih
zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/21) preuzima iz prethodnog
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne
novine br. 28/11, 16/14, 60/14 i 47/17).
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova.
1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Poslovi i zadaci obavljaju se u
Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić.
2. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti:
 životopis,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili
potvrde),
 uvjerenje suda (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja
prijave na javni natječaj) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke
podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili neovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti
pozvan na dopunu istih.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni
dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14,
39/18 i 32/20), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne
novine 84/21) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti
propisane dokaze o svome statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49.
stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku
stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava
prednosti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj

157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu
ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s
invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene provjere znanja i
sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih
bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na
to pravo i isto dokazao priloženim dokazima.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja
takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom
kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se
obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata
prijavljenog na javni natječaj bit će provedeno testiranje u dvije faze od kojih je prva pisana
provjera znanja, a druga motivacijski razgovor s kandidatima. Pravni izvori za pisanu
provjeru znanja bit će objavljeni na internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić
https://snk-gospic.hr/ i Oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.
O terminu pisane provjere kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 15 dana od
završetka natječaja, a termin će biti objavljen na internetskoj stranici i oglasnoj ploči
Samostalne narodne knjižnice Gospić. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate na pisanoj
provjeri bit će pozvani na razgovor o kojem će biti obaviješteni telefonskim putem najmanje
pet dana prije održavanja razgovora.
Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao
prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu bit će
objavljena na internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić sukladno članku 10.
stavku 1. točka 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s
naznakom ,, za natječaj: diplomirani knjižničar/ka– ne otvaraj” na adresu: Samostalna
narodna knjižnica Gospić, Budačka 12, 53000 Gospić u roku od 8 (osam) dana od objave
natječaja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internetskoj stranici
Samostalne narodne knjižnice Gospić (https://snk-gospic.hr/) i Oglasnoj ploči Samostalne
narodne knjižnice Gospić.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Samostalna narodna
knjižnica Gospić zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti
odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti
prema kandidatima.

Ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn