Natječaj voditelj Matične službe 2024

Samostalna narodna knjižnica Gospić

Budačka 12, 53000 Gospić

e-mail: snkracunovodstvo@net.hr

Tel.: 053/575-056

OIB: 46031413012

Klasa: 119-01/24-01/01

Urbroj: 2125-15-01-24-01

U Gospiću, 03. lipnja 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić i
Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (N.N. 81/21), ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto voditelj Županijske matične službe Ličko-senjske županije – knjižničar

(1 izvršitelj), VSS)

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03)

  • pet godina radnog iskustva na poslovima knjižničara

  • položen državni stručni ispit

Posebni uvjeti:

  • komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima

  • računalna i informacijska pismenost

  • probni rad od šest mjeseci

  • vozačka dozvola (B kategorija)

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Primjenjuju se odredbe važećeg Pravilnika o radu i radnim odnosima i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Samostalne narodne knjižnice Gospić te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 107/21), a nazivlje se do usklađivanja sa Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/21.) preuzima iz prethodnog Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 28/11, 16/14, 60/14 i 47/17).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

II. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Poslovi i zadaci se obavljaju u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić te na području Ličko-senjske županije.

III. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),

– uvjerenje suda (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

– elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– preslika vozačke dozvole

Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Ako kandidat uz prijavu prilozi dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

IV. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19), članka 48.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida- rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 -pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,-108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao priloženim dokazima.

V. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedeno testiranje i motivacijski razgovor s poslodavcem.

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi testiranju i motivacijskom razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

VI. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje te pravila i postupak testiranja objavit će se na internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić https://snk-gospic.hr/ i Oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice objaviti mjesto i vrijeme održavanja testiranja i motivacijskog razgovora, najmanje pet dana prije održavanja razgovora.

VII. Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji ureduju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

VIII. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,Voditelj Matične službe Ličko-senjske županije – ne otvaraj” na adresu: Samostalna narodna knjižnica Gospić, Budačka 12, 53000 Gospić u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internetskoj stranici Samostalne narodne knjižnice Gospić (https://snk-gospic.hr/) i Oglasnoj ploči Samostalne narodne knjižnice Gospić.

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Samostalna narodna knjižnica Gospić zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnatelj Samostalne narodne knjižnice Gospić

__________________________________

 

Natječaj_voditelj_Matične_službe 2024

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn